he
eam
OWNERS & MANAGERS
Radoslava Radevska
Ivan Radevski
SALES DEPARTMENT
Ivaylo Gaydarski
Vesela Topalska
Boris Georgiev
Viktoriya Naydenova
Maria Angelova
Maria Chakarska
ACCOUNTING & HR
Galina Penkova
Diana Marinova
Stanislav Vasilev
IT DEPARTMENT
Ivaylo Ignatov
Rumen Iliev
DESIGN & CONTENT CREATOR
Dayana Drenska
PRODUCTION DEPARTMENT
Silviya Stoyanova
Yavor Stoyanov
Nadka Konova
Ventsislav Getov
Anna Todorova
PRODUCTION DEPARTMENT
Ivaylo Hristov
Boyan Drenski
PRODUCTION DEPARTMENT
Marieta Atanasova
Hristo Kolev
Georgi Getov
Stoyanka Kraeva
Irena Ivanova